Nominacje do Oscarów. Sprawdź, kto ma szanse na statuetkę

Nominacje do Oscarów. Sprawdź, kto ma szanse na statuetkę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Oscary 2015
Oscary 2015 / Źródło: Newspix.pl
Znamy nominacje do Oscarów.

Dwie nominacje zdobył polski film "Ida" (w kategoriach: najlepsze zdjęcia oraz najlepszy film nieanglojęzyczny). Polacy zostali nominowani również w kategorii najlepszy film krótkometrażowy - za filmy "Joanna" oraz "Nasza klątwa" - podaje onet.pl.

Lista nominowanych

Najlepszy film:

 • "Snaj­per" 
 • "Bird­man" 
 • "Boy­ho­od" 
 • "The Grand Bu­da­pest Hotel" 
 • "Gra ta­jem­nic" 
 • "Selma" 
 • "Teo­ria wszyst­kie­go" 
 • "Whi­plash"

Najlepsza reżyseria:

 • Ale­jan­dro González Iñárritu - "Bird­man" 
 • Ri­chard Lin­kla­ter - "Boy­ho­od" 
 • Ben­nett Mil­ler - "Fo­xcat­cher" 
 • Wes An­der­son - "Grand Bu­da­pest Hotel" 
 • Mor­ten Tyl­dum - "Gra ta­jem­nic" 

Najlepszy aktor:

 • Steve Ca­rell, “Fo­xcat­cher” 
 • Bra­dley Co­oper, “Snaj­per” 
 • Be­ne­dict Cum­ber­batch, “Gra ta­jem­nic” 
 • Mi­cha­el Ke­aton, “Bird­man” 
 • Eddie Red­may­ne, “Teo­ria wszyst­kie­go” 

Najlepsza aktorka:

 • Ma­rion Co­til­lard, "Dwa dni, jedna noc" 
 • Fe­li­ci­ty Jones, "Teo­ria wszyst­kie­go" 
 • Ju­lian­ne Moore, "Still Alice" 
 • Ro­sa­mund Pike, "Za­gi­nio­na dziew­czy­na" 
 • Reese Wi­ther­spo­on, "Dzika droga"

Najlepszy aktor drugoplanowy:

 • Ro­bert Du­vall, “Sę­dzia” 
 • Ethan Hawke, “Boy­ho­od” 
 • Edward Nor­ton, “Bird­man” 
 • Mark Ruf­fa­lo, “Fo­xcat­cher” 
 • J.K. Sim­mons, "Whi­plash" 

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

 • Pa­tri­cia Arqu­et­te - „Boy­ho­od” 
 • Emma Stone - „Bird­man” 
 • Laura Dern - „Dzika droga” 
 • Meryl Stre­ep - „Ta­jem­ni­ce lasu” 
 • Keira Kni­gh­tley - „Gra ta­jem­nic” 

Najlepszy scenariusz oryginalny:

 • Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo - „Bird­man” 
 • Ri­chard Lin­kla­ter - „Boy­ho­od” 
 • E. Max Frye i Dan Fut­ter­man - „Fo­xcat­cher” 
 • Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness - “Grand Bu­da­pest Hotel” 
 • Dan Gil­roy - “Wolny strze­lec” 

Najlepszy scenariusz adaptowany:

 • Jason Hall - "Snaj­per" 
 • Gra­ham Moore - "Gra ta­jem­nic" 
 • Paul Tho­mas An­der­son - "Wada ukry­ta" 
 • An­tho­ny McCar­ten - "Teo­ria wszyst­kie­go" 
 • Da­mien Cha­zel­le - "Whi­plash" 

Najlepszy film animowany:

 • "Wiel­ka szóst­ka" 
 • "Pu­dła­ki" 
 • "Jak wy­tre­so­wać smoka 2" 
 • "Song of the Sea" 
 • "The Tale of the Prin­cess Ka­guya" 

Najlepszy film nieanglojęzyczny:

 • „Ida”, Pol­ska 
 • „Le­wia­tan”, Rosja 
 • „Man­da­ryn­ki”, Es­to­nia 
 • „Dzi­kie hi­sto­rie”, Ar­gen­ty­na 
 • „Tim­bu­ku”, Mau­re­ta­nia

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

 • "Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1", Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry 
 • "Jo­an­na", Aneta Ko­pacz 
 • "Nasza klą­twa", To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki 
 • "The Re­aper", Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo 
 • "White Earth", J. Chri­stian Jen­sen 

Najlepszy film dokumentalny:

 • "Ci­ti­zen­ Fo­ur" 
 • "Szu­ka­jąc Vi­vian Maier" 
 • "Last Days in Viet­nam" 
 • "The Salt of the Earth" 
 • "Vi­run­ga" 

Najlepsze zdjęcia:

 • "Nie­złom­ny" - Roger De­akins 
 • "Bird­man" - Em­ma­nu­el Lu­bez­ki 
 • "Mr. Tur­ner" - Dick Pope 
 • "Ida" - Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal 
 • "Grand Bu­da­pest Hotel" - Ro­bert D. Yeoman 

Najlepszy montaż:

 • "Snaj­per" 
 • "Boy­ho­od" 
 • "The Grand Bu­da­pest Hotel" 
 • "Gra ta­jem­nic" 
 • "Whi­plash" 

Najlepsza scenografia:

 • Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock - "Grand Bu­da­pest Hotel" 
 • Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald - "Gra ta­jem­nic" 
 • Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis - "In­ter­stel­lar" 
 • Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock - "Ta­jem­ni­ce lasu" 
 • Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts - "Pan Tur­ner" 

Najlepsze kostiumy:

 • "Grand Bu­da­pest Hotel" - Mi­le­na Ca­no­ne­ro 
 • "In­he­rent Vice" - Mark Brid­ges 
 • "Ta­jem­ni­ce lasu" - Col­le­en Atwo­od 
 • "Mr. Tur­ner" - Ja­cqu­eli­ne Dur­ran 
 • "Cza­row­ni­ca" - Anna B. Shep­pard, Jane Clive 

Najlepszy utwór:

 • Shawn Pat­ter­son : "Eve­ry­thing Is Awe­so­me" – „LEGO: Przy­go­da” 
 • John Ste­phens i Lon­nie Lynn: "Glory" – „Selma” 
 • Diane War­ren: "Gra­te­ful" – “Bey­ond the Li­ghts” 
 • Glen Camp­bell i Ju­lian Ray­mond: "I'm Not Gonna Miss You" - “Glen Camp­bell: I'll Be Me” 
 • Gregg Ale­xan­der i Da­niel­le Bri­se­bo­is: "Lost Stars" – „Za­cznij­my od nowa” 

Najlepsza muzyka:

 • Ale­xan­dre De­splat - "Grand Bu­da­pest Hotel" 
 • Ale­xan­dre De­splat - "Gra ta­jem­nic" 
 • Hans Zim­mer - "In­ter­stel­lar" 
 • Gary Yer­shon - "Pan Tur­ner" 
 • Jó­hann Jó­han­ns­son - "Teo­ria wszyst­kie­go" 

Najlepsze efekty specjalne:

 • "Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz" 
 • "Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp" 
 • "Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki" 
 • "In­ter­stel­lar" 
 • "X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie" 

Najlepsza charakteryzacja:

 • "Fo­xcat­cher" - Bill Corso, Den­nis Lid­diard 
 • "Grand Bu­da­pest Hotel" - Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier 
 • "Straż­ni­cy Ga­lak­ty­ki" - Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White 

Najlepszy montaż dźwięku: 

 • "Snaj­per" 
 • "Bird­man" 
 • "Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii" 
 • "In­ter­stel­lar" 
 • "Nie­złom­ny" 

Najlepszy dźwięk:

 • John Reitz, Gregg Ru­dloff i Walt Mar­tin - "Snaj­per" 
 • Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i Tho­mas Varga - "Bird­man" 
 • Gary A. Rizzo, Gregg Lan­da­ker i Mark We­in­gar­ten - "In­ter­stel­lar" 
 • Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i David Lee - "Nie­złom­ny" 
 • Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley - "Whi­plash" 

Najlepszy film krótkometrażowy: 

 • "Aya" - Oded Bin­nun, Mihal Bre­zis 
 • "Bo­oga­loo and Gra­ham" - Mi­cha­el Len­nox, Ronan Bla­ney 
 • "But­ter Lamp (La Lampe au Beur­re de Yak)" - Hu Wei, Ju­lien Féret 
 • "Pa­rva­neh" - Tal­khon Ham­za­vi, Ste­fan Eichen­ber­ger 
 • "The Phone Call" - Mat Kirk­by, James Lucas 

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: 

 • “The Big­ger Pic­tu­re”: Daisy Ja­cobs i Chri­sto­pher Hees 
 • “The Dam Ke­eper”: Ro­bert Kondo i Dice Tsut­su­mi 
 • “Feast”: Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed 
 • “Me and My Mo­ul­ton”: To­rill Kove 
 • “A Sin­gle Life”: Joris Oprins
Źródło: Onet.pl

Czytaj także